EM QUE CREMOS - WAT WIJ GELOVEN


Cremos .... 

 1. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12.29).
 2. (NL) In één God, eeuwig bestaand in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Dt 6,4; Mt 28,19; Mc 12,29).
 3. Na inspiração verbal da Bílbia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão (2 Tm 3.14-17).
 4. (NL) In de mondelinge inspiratie van de Heilige Bijbel, de enige onfeilbare normatieve geloofsregel voor christelijk leven en karakter (2 Tim 3,14-17).
 5. Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus (Is 7.14; Rm 8.34 e At 1.9).
 6. (NL) In de maagdelijke ontvangenis van Jezus, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood, in zijn lichamelijke opstanding uit de dood en zijn zegevierende hemelvaart (Jes. 7,14; Rom. 8,34 en Hand. 1,9).
 7. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurá-lo a Deus (Rm 3.23 e At 3.19)
 8. (NL) De zondigheid van de mens die hem heeft beroofd van de heerlijkheid van God, en dat alleen berouw en geloof in het verzoenende en verlossende werk van Jezus Christus hem weer bij God kunnen brengen (Rom 3:23 en Hand 3:19).
 9. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo 3.3-8).
 10. (NL) In de absolute noodzaak van de nieuwe geboorte door geloof in Christus en de actieve kracht van de Heilige Geest en het Woord van God, om de mens waardig te maken voor het Koninkrijk der Hemelen (Joh 3,3-8).
 11. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor (At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26 e Hb 7.25; 5.9).
 12. (NL) In de vergeving van zonden, de huidige en volmaakte verlossing en de eeuwige rechtvaardiging van de ziel, vrijelijk van God ontvangen door geloof in het offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht (Handelingen 10,43; Rom 10,13; 3,24-26 en Heb 7,25; 5,9).
 13. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6 e Cl 2.12).
 14. (NL) In de Bijbel wordt de doop uitgevoerd door het hele lichaam eenmaal onder te dompelen in water, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals bepaald door de Heer Jezus Christus (Mt 28,19; Rom 6,1-6 en Kol 2,12).
 15. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo (Hb 9.14 e 1Pd 1.15).
 16. (NL) In de noodzaak en mogelijkheid die we hebben om een heilig leven te leiden door het verzoenende en verlossende werk van Jezus op Golgota, door de regenererende, inspirerende en heiligende kracht van de Heilige Geest, die ons in staat stelt om te leven als trouwe getuigen van de kracht van Christus (Heb 9,14 en 1 Pet 1,15).
 17. No batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade (At 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7).
 18. (NL) In de bijbelse doop in de Heilige Geest die God ons geeft op voorspraak van Christus, met als eerste bewijs het spreken in andere talen, volgens zijn wil (Handelingen 1,5; 2,4; 10,44-46; 19,1-7).
 19. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme a sua soberana vontade (1 Co 12.1-12).
 20. In de actualiteit van de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan de Kerk geeft voor haar opbouw, volgens zijn soevereine wil. (1Kor 12,1-12).
 21. Na Segunda Vinda premilenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira - invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel da terra, antes da Grande Tribulação; segunda - visível e corporal, com sua Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos (1Ts 4.16. 17; 1Co 15.51-54; Ap 20.4; Zc 14.5 J 14
 22. (NL) Christus' premillenniale wederkomst, in twee verschillende fasen. Ten eerste - onzichtbaar voor de wereld, om zijn trouwe Kerk van de aarde te halen vóór de Grote Verdrukking; ten tweede - zichtbaar en lichamelijk, met zijn verheerlijkte Kerk, om duizend jaar over de wereld te heersen.        (1 Thess 4:16-17; 1 Kor 15:51-54; Opb 20:4; Zach 14:5 Jud 14).
 23. Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra (2Co 5.10).
 24. (NL) Dat alle christenen voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen om de beloning te ontvangen voor hun daden ten gunste van de zaak van Christus op aarde (2Kor 5,10).
 25. No juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis (Ap 20.11-15).
 26. (NL) In het komende oordeel zal dat de gelovigen belonen en de ontrouwen veroordelen.      (Openb. 20,11-15).
 27. E na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis.                  (Mt 25.46).
 28. (NL) En een eeuwig leven van vreugde en geluk voor de gelovigen en verdriet en kwelling voor de ontrouwen (Mt 25,46).